Start Historia szkoły
Historia Szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 grudnia 2008 01:00
  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu

                                 1910-2010
    


   
Historia budynku szkolnego, będącego siedzibą  Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu rozpoczęła się w 1910 r. Wtedy to wybudowano gmach przy ulicy Kolejowej 3.
   Zanim to jednak nastąpiło, nauka odbywała się w innym miejscu. Pierwsza szkoła w mieście powstała na początku XIX wieku i miała charakter prywatny. Dopiero z końcem 1812 roku mamy pewną wiadomość o elementarnej powszechnej szkole w Czempiniu. Naukę w tej szkole pobierały dzieci polskie, żydowskie i niemieckie. Nauczycielem tej szkoły był Polak Andrzej Strycki. Ponieważ miasto własnego budynku szkolnego nie posiadało, nauka odbywała się w lokalu prywatnym.
  Od 1846 roku Polacy mieli własną szkołę wyznaniową, która mieściła się prawdopodobnie w Rynku 21 , w lokalu dzierżawionym od Wincentego Iwaszkiewicza. Kierownikiem tej szkoły pozostał Andrzej Strycki. Zwiększająca się liczba dzieci zmusiła władze do urządzenia drugiej sali lekcyjnej. Drugim nauczycielem został  Hiero­nim Bierwagen, który po śmierci  Andrzeja Stryckiego został kierownikiem szkoły.
   Od roku 1853 dzieci uczyły się w innym już budynku znajdującym się w Rynku nr 6 i w dwóch lokalach w Rynku nr 30.
   Dzieje szkoły polskiej w byłym zaborze pruskim to walka z władzą niemiecką o zachowanie polskości, a przede wszystkim o naukę w języku polskim. Po okresie Wiosny Ludów szkoła stała się jednym z najważniejszych środków germanizowania młodzieży i dzieci polskich.  Już na mocy uchwały z 8 grudnia 1858 roku w wyższych klasach szkół elementarnych język niemiecki był językiem wykładowym we wszystkich przedmiotach oprócz języka polskiego, religii i śpiewu. Dalszym etapem polityki pruskiej było za­rządzenie z czerwca 1873 roku o nauce religii i śpiewu w ję­zyku niemieckim w wyższych klasach. Ostatnim etapem tej polityki było wydanie w roku 1901 zarządzenia o nauce religii w języku niemieckim we wszystkich klasach. Wyrazem nasilającej się germanizacji było powołanie w szkole katolickiej kierownika Niemca. Pierwszym był Bergmann , a później Neumann. 
   Ponieważ liczba dzieci rosła, lokale stały się nieodpowiednie dla celów szkolnych. Przy ulicy  Kolejowej 3  wybudowano nowy budynek szkolny.
Budynek był dwupiętrowy, murowany, kryty dachówką. Mieściło się w nim   8 sal  lekcyjnych  oraz mieszkanie dla rektora szkoły(kierownika) i  dla woźnego. W 1910 roku nową szkołę oddano do użytku. Szkołę oświetlano za pomocą lamp naftowych. Budynek początkowo ogrzewano metalowymi piecami, a od 1926 r. piecami ka­flowymi .
   Do wybuchu I wojny światowej czempińska szkoła podlegała zarządzeniom obowiązującym w zaborze pruskim, zmierzającym do wyeliminowania języka polskiego i wynarodowienia Polaków. Po wojnie przeszła pod zarząd Rady Ludowej. W okresie międzywojennym (1919-1939) funkcje kierownicze w szkole pełnili kolejno: Stanisław Sundmann (1919-1930),Adolf Bogdanowicz (1930-1937), Wacław Lewandowicz (1937-1939).
   W roku szkolnym 1938/1939 do szkoły w Czempiniu uczęszczało 400 uczniów. Zatrudnionych było wówczas ośmiu nauczycieli. Lata II wojny światowej to pięcioletni okres przerwy w pracy szkoły. 
   Miasto Czempiń oswobodzone zostaje w styczniu 1945r.
Budynek szkolny nie uległ zniszczeniu, ponieważ stacjonowało w nim wojsko niemieckie, niemieckie służby administracyjne oraz szkoła dla dzieci niemieckich. Wszystkie akta i księgi szkolne oraz część sprzętu i urządzeń uratowane zostały przez woźnego Romana Tomiaka. Z narażeniem życia przechowywał to wszystko w swoim mieszkaniu. Po uporządkowaniu budynku szkolnego przez będących wtedy w Czempiniu nauczycieli , dzieci zaczęły zgłaszać się do szkoły. Kierownikiem szkoły zostaje mianowany Dziwak Józef.
   Naukę rozpoczęto 26 lutego 1945 r. , a uroczyste otwarcie nastąpiło 4 marca 1945 r. w Hotelu Polskim- obecnie Restauracja Ratuszowa. Dzieci przydzielone zostały do klas nie według roczników, tylko na podstawie umiejętności czytania, pisania, rachowania.  12 kwietnia 1945 r. powrócił do szkoły jej były kierownik Wacław Lewandowicz. Od 14 kwietnia  został kierownikiem szkoły, a Dziwak Józef objął stanowisko nauczyciela. Od 4 września 1945 roku uczniowie uczyli się we wszystkich ośmiu izbach lekcyjnych. Na II piętrze szkoły została otwarta biblioteka uczniowska. W kwietniu 1952 roku uporządkowano boisko szkolne oraz frontowe obejście szkoły. Oddano do użytku skocznię i dwa boiska do siatkówki.  
   Historia rozbudowy szkoły datuje się od roku 1954.Powzięcie decyzji rozbudowy zostało podyktowane tym, żeby zapewnić młodzieży odpowiednie warunki nauki i pracy oraz by szkoła mogła należycie spełniać swoje zadania wychowawcze i naukowe. Po uzyskaniu funduszy społecznych i państwowych w maju 1959 roku rozpoczęto budowę nowego skrzydła.
W tym czasie Sejm PRL  uprawomocnił uchwałę o uczczeniu 1000 -lecia  Państwa Polskiego wybudowaniem 1000 szkół ze składek społeczeństwa. Powołane w całym kraju Komitety Społecznego Funduszu Budowy Szkół rozpoczęły intensywną działalność. Taki Komitet powstał także w Czempiniu. Kuratorium włączyło szkołę w Czempiniu na listę szkół  1000 –lecia Państwa Polskiego.  Prace rozpoczęto 13 maja 1959r.W dniu 8 maja 1960 roku przerwana została nauka w starym budynku szkolnym z uwagi na podjęte prace inwestycyjne. Stary budynek połączony został łącznikiem z nowym budynkiem szkolnym. Założono centralne ogrzewanie, nową sieć elektryczną oraz położono we wszystkich klasach nowe podłogi. Na korytarzach i schodach położono posadzkę lastrikową  i odmalowano całe wnętrze. Końcowego odbioru szkoły dokonano 8 września 1960 roku.
   Po rozbudowie szkoły w starym budynku na parterze pozostawiono 3 izby lekcyjne, jedna sala została przebudowana na korytarz i kancelarię. Na I piętrze pozostały 4 sale lekcyjne, a w kancelarii urządzono gabinet dentystyczny. W nowej szkole na parterze uruchomiono 3 sale lekcyjne. Podobnie było na I piętrze, ale oprócz sal lekcyjnych znajdował się tam pokój nauczycielski. Na II piętrze były 2 sale lekcyjne, biblioteka, harcówka i świetlica. Prostopadle do skrzydła nowej szkoły usytuowano salę gimnastyczną z szatniami i umywalniami. Zorganizowano też gabinet lekarski. Stary budynek oprócz funkcji szkolnej spełniał także role mieszkalną. Na drugim piętrze umieszczone były mieszkania prywatne. Kierownik szkoły wraz z rodzina zajmował mieszkanie pięciopokojowe w stylu mansardowym wraz z  kuchnią i spiżarnią. Woźny zajmował dwa pokoje i kuchnię.

   4 października 1960 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej części szkoły. Szkole nadano imię Bohaterów Westerplatte.
We wrześniu 1970 r. na emeryturę przechodzi Wacław Lewandowicz. Stanowisko kierownika szkoły obejmuje Czesław Staniszczak. W 1972 roku powstaje w szkole stołówka.1 września 1973 r. Szkoła Podstawowa w Czempiniu staje się Zbiorczą Szkołą Gminną będąc jedną z pierwszych szkół gminnych w Polsce. Zasady organizacji zbiorczych szkół gminnych regulowało Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 17 marca 1973 roku . Zbiorcza Szkoła Gminna w Czempiniu objęła opiekę organizacyjną i pedagogiczną nad dwoma szkołami podstawowymi ,  siedmioma punktami filialnymi oraz siedmioma przedszkolami
.
  
W roku  1975  w szkole utworzono klasy z  rozszerzonym programem wychowania fizycznego  w kl.V.VI, VII i VIII  o profilu piłki ręcznej. W planie nauczania  tych szkół wymiar obowiązkowy zajęć wychowania fizycznego wynosił 6 godzin tygodniowo. W okresie późniejszym klasyprzekształcono w klasy sportowe . Przez następnych kilka lat uczniowie kształcili się w tej dyscyplinie sportowej osiągając bardzo dobre wyniki.  
   Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było wręczenie sztandaru. Uczniowie i nauczyciele postanowili, że sztandar zostanie zakupiony  z własnoręcznie zapracowanych pieniędzy. Gromadzenie funduszu na zakup sztandaru trwało 2 lata. Zadania wychowawcze związane z przygotowaniem szkoły do przyjęcia sztandaru  realizowane były w roku szkolnym 1975/1976.Do prac przygotowawczych zostali włączeni wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, Samorząd Szkolny , organizacje młodzieżowe, koła zainteresowań, świetlica, Komitet Rodzicielski.
   23 marca 1976 r. zostało wystosowane pismo do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu z prośbą o zatwierdzenie projektu sztandaru  oraz wyrażenie zgody na przyznanie go szkole. W dniu 7 września 1976 r. o godz.10.00 rozpoczęła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru.
  W  roku 1976 w szkole utworzona  zostaje klasa  specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo. Początkowo był to jeden oddział , a w latach późniejszych  dwa , a nawet trzy. 
   Czesław Staniszczak pełnił funkcję kierownika, a następnie dyrektora szkoły do roku 1984.W roku  1984 dyrektorem szkoły zostaje  mgr Kazimiera Roszak i pełni tę funkcję do roku 1992.W tym czasie Zbiorcza Szkoła Gminna zostaje przekształcona w  Szkołę Podstawową.
W 1988 r. zostały oddane do użytku uczniów nowe toalety, a ,,zabytkowe „ubikacje w centrum boiska szkolnego nareszcie zniknęły .W trakcie dobudowy sanitariatów do istniejącego budynku szkolnego wykonano jeszcze wiele cennych inicjatyw. Dotychczasowy magazyn sprzętu obozowego , przylegający do sali gimnastycznej został zaadaptowany na salę gimnastyki korekcyjnej., a umywalnie znajdujące się przy szatniach zostały wyposażone w natryski z ciepłą wodą. Poprawiono też system grzewczy w bloku sportowym. Dokonano także innych przeróbek- w suterenie powstała świetlica szkolna z  3 pomieszczeniami. Przeprowadzony został także kapitalny remont instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym. Kazimiera Roszak pełni funkcję dyrektora szkoły do roku 1992.
  Od roku 1992 do 2002 funkcję dyrektora pełnił mgr Karol Malicki. We wrześniu 1992 r., po akceptacji Kuratorium Oświaty , w szkole utworzone zostały klasy integracyjne. Byliśmy wtedy jedyną szkołą w powiecie kościańskim , która prowadziła takie oddziały. Nie mogliśmy liczyć na pomoc zbyt wielu instytucji, dlatego wypracowaliśmy swój własny model. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym liczyła około 20, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. W oddziale integracyjnym realizowane były dwa programy nauczania Dzieci zdrowe uczyły się według programu szkoły ogólnokształcącej, a dzieci niepełnosprawne intelektualnie według programu szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim. Nauczanie języka polskiego, historii i matematyki odbywało się osobno, w grupie specjalnej, pod kierunkiem pedagogów specjalnych, na pozostałych przedmiotach  lekcje odbywały się z całą klasą. W przypadku przedmiotu przyroda jednocześnie pracowało  dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący i pedagog specjalny. Klasy integracyjne istniały 10 lat.
   W latach 1992 -97 dobudowano toalety  i łazienkę oraz wymieniono okna w budynku szkolnym w Słoninie. W Jasieniu została wygospodarowana dodatkowa  sala lekcyjna i sanitariaty z łazienką. Nie było już toalet na dworze.
   W 1999 r. w myśl założeń reformy oświatowej szkoły podstawowe stały się szkołami sześcioklasowymi. Budynek przy ulicy Kolejowej 3, należący dotąd do Szkoły Podstawowej im.Bohaterów Westerplatte w Czempiniu, został podzielony na dwie części. W jednej części obiektu uczyli się uczniowie ze szkoły  podstawowej, druga część zajmowana była przez gimnazjum. Warunki nauki były bardzo trudne, najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej byli dowożeni autobusem do budynków szkolnych  w Jasieniu i w Słoninie. Nauka odbywała się także w budynku katechetycznym w Czempiniu.
   W 2002 r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Bożena Staniszczak, które pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. W maju 2003 r. powstaje przy szkole Uczniowski Klub Sportowy ,,AS”, zrzeszający młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Klub  powstał z inicjatywy nauczycieli, rodziców i sympatyków sportu. Pierwszym prezesem Klubu zostaje dyrektor szkoły. W ramach klubu działają dwie sekcje: piłki nożnej i lekkoatletyki. Początkowo do klubu należy ok.60 uczniów, z roku na rok ich liczba wzrasta, by osiągnąć ponad 100 osób.
  W roku 2003 wyremontowano dach na ,starym”budynku szkolnym, założono nową instalację odgromową.
  W roku szkolnym 2004/2005 w szkole wprowadzono od czwartej klasy naukę drugiego języka – języka niemieckiego. Języka  angielskiego dzieci uczyły się już od kl.I. Pozyskaliśmy nową pracownię komputerową. Szkoła wzbogaciła się także o nowe pomieszczenie , w którym wyeksponowano sztandar szkolny oraz trofea sportowe naszych uczniów.
  3 kwietnia 2006 r. uczniowie gimnazjum rozpoczęli naukę w nowym obiekcie w Borowie. Zlikwidowana zostaje nauka w domu katechetycznym, w budynkach szkolnych w Słoninie i Jasieniu. Uczniowie klas I - VI uczą się w szkole przy ulicy Kolejowej 3.Po wielu latach znów wszyscy są razem. W tymże samym roku powstaje  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, wyposażone w 4 stanowiska komputerowe. Centrum to zostało dofinansowane ze środków pochodzących z  EFS.
   Rok szkolny 2007/2008  to także rok zmian. W jednym z pomieszczeń świetlicy szkolnej tworzymy ,,Salonik retro” – miejsce, w którym zgromadzone są eksponaty związane z historią naszego miasta, najbliższej okolicy. W marcu 2008 r. otwarte zostaje miasteczko ruchu drogowego. Szkoła otrzymuje sześć rowerów , kaski , by uczniowie mogli praktycznie poznawać przepisy ruchu drogowego. Powstaje także pracownia wychowania komunikacyjnego, wyposażona w 4 stanowiska komputerowe. Od tej pory uczniowie naszej szkoły mogą o wiele lepiej przygotowywać się do zdawania egzaminu na kartę rowerową.
   Nadszedł rok 2009. Wreszcie doczekaliśmy się rozbudowy infrastruktury sportowej. Przy szkole powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej.
   Jak jest dzisiaj?
 
Budynek szkolny składa się z 3 kondygnacji i piwnicy. W szkole znajduje się 18 sal lekcyjnych, dwie pracownie komputerowe, pracownia techniki. Posiadamy pracownię wychowania komunikacyjnego , Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Część sportową stanowi sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, boisko wielofunkcyjne. Mamy gabinet do zajęć specjalistycznych( logopedia, rewalidacja, terapia), gabinet pedagoga szkolnego ,gabinet pielęgniarki. Jest biblioteka, czytelnia, kuchnia, stołówka szkolna, świetlica. Na parterze w starej części szkoły znajduje się gabinet dyrektora, sekretariat, a na piętrze pomieszczenie pracowników administracji. W nowej części szkoły jest gabinet wicedyrektorów, pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi, archiwum szkolne. W piwnicach jest  kotłownia , pomieszczenie dla palacza szkolnego , magazyny.Na boisku asfaltowym  jest miasteczko ruchu drogowego.
 Nauczyciele rozwijają uzdolnienia i zainteresowania uczniów prowadząc wiele zajęć pozalekcyjnych.Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, logopedycznych, zatrudniony jest pedagog szkolny, zapewniamy uczniom opiekę pielęgniarki .W szkole działa aktywnie Samorząd Szkolny, Szkolne Koło,,Caritas”. Wielu uczniów należy do UKS,,AS”, którego siedzibą jest nasza szkoła.  Uczniowie osiągają wspaniałe wyniki w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich , a także w konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Godnie reprezentują szkołę w zawodach sportowych. Osiągają także bardzo dobre wyniki w Sprawdzianie po kl.VI oraz Ogólnopolskim Sprawdzianie Trzecioklasisty.Organizujemy wiele imprez środowiskowych, uczestniczymy w wielu ogólnopolskich akcjach np.,,Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Góra Grosza”, ,,Góra Złota” ,,,Sprzątanie świata”. Od wielu lat bierzemy także udział w finałach WOŚP. Realizujemy programy,,Trzymaj formę”, ,,Szklanka mleka”,a od roku 2010/2011 -,,Owoce i warzywa”. Uczestniczymy w wielu projektach edukacyjnych np.,Baw się i bądź bezpieczny”, ,,Klub Bezpiecznego Puchatka”. Chcemy ,by wszystkie podejmowane przez nas działania sprzyjały tworzeniu przyjaznej atmosfery, pomagały dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej, wprowadzały w świat wartości, ukazując ich właściwą hierarchię. Pomagamy odkryć i wykorzystywać możliwości i talenty uczniów, wdrażamy do samokształcenia, wprowadzamy naszych uczniów w świat kultury i sztuki, stwarzamy warunki do nauki dzieciom niepełnosprawnym. Wspieramy rodziców w wychowaniu. Dbamy na co dzień o to, by szkoła była wspólnotą , a wszyscy jej członkowie byli jednakowo ważni.                                                              

                               
Bożena Staniszczak 
 

Poprawiony: niedziela, 27 lutego 2011 19:20
 

Projekty


logo


logo

Akcje


logo


logo


logo

Ulti Clocks content

Przydatne strony

Czempin.pl
Strona gminy Czempiń.
Jasiek
Strona Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących - JASIEK
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej
Serwis dla nauczycieli
Serwis internetowy menis.pl przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich szkół oraz przedszkoli. Jego głównym założeniem jest możliwość łatwej wymiany informacji pomiędzy nauczycielami, łatwy dostęp do wzorów dokumentacji, z którą nauczyciel spotyka się w pracy.

logo


Stworzone dzięki Joomla!. | Opracowanie i Administracja: Retia Jacek Peda - diagnostyka komputerowa samochodów - strony WWW.